@SStoilov
Fullname : Stoil Stoilov
  • Followers
    5.2342
  • Following
    6758
  • Vestibulum at eros
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
ФП: Погасяване на финансово задължение

Погасяване е широкият термин за заличаване на финансов дълг. Има различни способи за заличаването.

Погасяване широкият термин
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Правна уредба на техника на гражданския закон

Някои от въпросите свързани с техниката на изработване на нормативните актове, тяхната структура и начина на означаване на градивните елементи са уредени в Конституцията, ЗНА и Указа и Инструкцията за прилагането му, както и Правилника за дейността на НС.

Някои въпросите свързани
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Съдържание на нормативен акт

Състои се от логически свързани, но вътрешно обособени текстове, което се наричат разпоредби. Няма тъждество между нормативна разпоредба и правна норма.

Състои логически
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Гражданското право е отрасъл на частното право

Гражданското право е отрасъл на частното право

Гражданското право отрасъл
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Понятие за техника на закона

Учение за формата, струкгурата, съдържанието и начините на израбогване на гражданските закони.

Учение формата, струкгурата,
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Нотариалния акт - най-тежката форма за действителност и доказва

В гражданското право най-тежката форма за действителност и доказване на правните сделки е формата на нотариалния акт - чрез нея се защитават правата и законните интереси на субектите на гражданското право, като се създават гаранции за изясняване на тяхната действителна воля

SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Аргумент от противното

Подобно на аналогията, от изрична правна норма по логически път се извежда правило за поведение за неуреден случай. Правоприлагането с аргумент от протевното е допустимо само спрямо ппавни норми, които уреждат изчерпателно изключенията от дадено общо правило. Извежда се правило в противоположен смисъл на предписаното от правната норма.

Подобно аналогията,
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Търговското право - голям брой императивни норми

В гражданското право преобладават диспозитивните правни норми, чрез които е възможно правните субекти сами да определят съдържанието на правоотношенията помежду си, така че в най-голяма степен да бъде защитен техният интерес Търговското право се отличава с по-голям брой императивни правни норми – целта е да се гарантира сигурността в търговския оборот и да се защитят правата на участниците в него

гражданското право преобладават
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
ФП: Изпълнение на финансово задължение,

Изпълнението е един от способите за погасяване на финансово задължение. Най-честият и най-желан способ. При него, за разлика от при останалите методи за прекратяване има постъпление на средства в бъджета.

Изпълнението един
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Индивидуализиране на нормативните актове

Освен със наименованието (заглавието) си, всеки нормативен акт се характеризира с: място и дата на издаването му, подпис на компетентния орган, даха на обнародването му и дата на влизането му в сила.

Освен със наименованието (заглавието)
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Мотиви

Нормативните актове следва да имат мотиви, в които се съдържат сведения, за причините, които налагат издаването на акта, за целите и за по важните нови моменти в съдържанието му. Мотивите се съобразяват при тълкуването на нормативния акт.

Нормативните актове следва
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Субекти на търговските правоотношения

Субекти на търговските правоотношения са лицата, които притежават качеството „търговец”

SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Ханс Келзен

За една конституция е достатъчно тя принципно да нормира законодателния процес.

една конституция
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Индивидуализация на гражданския закон

Наименованието (заглавието) на нормативния акт следва да съдържа указания за вида и главния му предмет. Подзаконовите нормативни актове имат и номера.

Наименованието (заглавието) нормативния
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Субекти на гражданските правоотношения

Субекти на гражданските правоотношения са физическите лица, юридическите лица и държавата, когато участва в правоотношенията, без да бъде носител на власт

SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Какво регулират нормите на гражданското право?

Нормите на гражданското право уреждат както възмездни, така и безвъзмездни сделки

SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Правоприлагане по аналогия

Ппеодоляване на празнини в закона, чрез прилагане по аналогия. Прилага се римската максима: Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. Уредено е в чл. 46 от ЗНА. Не може да се обоснавават чрез аналогия: наказателна, адмшнистративна и дисциплинарна отговорност. Не се прилагат норми в които са изчерпателно изброени случай.

Ппеодоляване празнини
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Аленеи

Подпазделениета на членовете се наричат алинеи. Означават се с арабски цифри поставени в скоби, като започват от едно за всеки член.

Подпазделениета членовете
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
Означаване на текстовете в нормативен акт

Всеки нормативен акт влючва в съдържанието си текстове, които се наричат членове. Означавт се с арабски цифри, като се започне от едно и последователно номерацията расте.

Всеки нормативен акт влючва
SStoilov
Stoil Stoilov
10 min ago
ФП: Други способи за погасяване на финансово задължение

Опрощаване, финансова амнистия, погасителна давност, прихващане, смърт на ФЛ, заличаване на ЮЛ след прекратяване на прозводство по ликвидация.

Опрощаване, финансова амнистия, погасителна
Card title
Card subtitle

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Card link Another link
Card title
Card subtitle

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Card link Another link